Disclaimer & Copyright

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. Oudezijds Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Oudezijds Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Oudezijds Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Oudezijds Advocaten.

Fotografie: © Marian van de Veen-van Rijk

Privacy Statement Oudezijds Advocaten

Oudezijds Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Oudezijds Advocaten verwerkt.

Ons kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het verlenen van juridische dienstverlening, uitvoering van een overeenkomst en het voeren van procedures
  • innen van declaraties
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

Ons kantoor verwerkt de onder meer navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: [naam, woonadres, geboortedatum en – plaats, bsn-nummer, gegevens paspoort] Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Oudezijds Advocaten, omdat 1) deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, 2) in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, 3) door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of 4) via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Ons kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Oudezijds Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Oudezijds Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Oudezijds Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door ons kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Met hen wordt geen verwerkingsovereenkomst afgesloten.  

Oudezijds Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ons kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een boekhouder, zal ons kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Oudezijds Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. In de regel zullen uw gegevens 5 jaren worden bewaard.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Oudezijds Advocaten, t.n.v. mevrouw mr K. de Bie, kdebie@oudezijdsadvocaten.nl.

U ontvangt dan per omgaande een ontvangstbevestiging van uw verzoek en uiterlijk binnen een termijn van vier weken een inhoudelijk antwoord op uw verzoek.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer, dan wel het originele document tijdens het intakegesprek ter verificatie te laten zien. Oudezijds Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website van ons kantoor zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Oudezijds Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Oudezijds Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw mr K. de Bie.

Dit privacy statement is op d.d. 1 mei 2018 vastgesteld, en laatstelijk op 20 oktober 2020 aangepast.